[email protected]  585 224 641  602 583 091
Přihlášení / registrace

Obchodní podmínky

Provozovatel:
Mgr. Michaela Maňásková
IČ 01243039
Traplice 123, 687 04 Traplice
Tel. 608 054 610

Adresa provozovny: Dolní náměstí 16, 772 00 Olomouc
[email protected]

1. Úvodní ustanovení:
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.energycentrum.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinností prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu na stránkách www.energycentrum.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem povinných údajů.
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správné registrační údaje, a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a přijaté objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně (nejpozději následující pracovní provozní den) potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Zákazník (nakupující) odesláním své objednávky přijímá a uznává podmínky prodeje. Všechny odeslané objednávky považuje za závazné. Ceny uvedené u každého produktu jsou včetně DPH.

3. Potvrzení a vyřízení objednávky

Každá zaslaná objednávka je prodávajícím potvrzena na e-mailovou adresu uvedenou v dodacích údajích. Doručením tohoto e-mailu dochází k uzavření kupní smlouvy.
Objednávky jsou vyřizovány průběžně každý den v průběhu otevírací doby (po – čt 9,00 - 17,00 hod.) Objednávky realizované mimo uvedenou pracovní dobu budou zpracovány nejpozději první následující pracovní den.

Objednávky lze zadávat přes e-shop, email nebo telefonicky.

O tom, že prodejce předal zásilku k expedici zvolenému dopravci, je zákazník informován e-mailem.

V případě, že objednané zboží nebude dlouhodobě na skladě, nebo nebude možné je dodat přepravci v dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

4. Způsoby platby v ČR

a. Bankovním převodem
V případě zájmu o uhrazení objednávky bankovním převodem, zvolí kupující tuto variantu v objednávkovém formuláři. Po odeslání objednávky prodávající odešle potvrzovací e-mail s informacemi k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na účet.
Za tuto platbu nejsou účtovány žádné poplatky.

Objednávka je odeslána zpravidla následující pracovní den (max. do 2 dnů), po připsání platby na účet, ev. po naskladnění zboží.

V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka rezervována po dobu 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. Pokud do této lhůty nebudou připsány peníze na účet, bude objednávka stornována.

b. Dobírkou
c. Hotově při osobním odběru na adrese Dolní náměstí 16, Olomouc

5. Přeprava a dodání zboží v ČR
Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek ve výši nákladů spojených s dopravou a balným a to i v případě, že bylo u zboží uvedeno doprava zdarma a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. Náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Poštovné a balné

Česká pošta při nákupu do 500,-Kč................................................. 99,- Kč

Česká pošta při nákupu v hodnotě od 500,- do 2000,-Kč............................. 50,- Kč

Česká pošta při nákupu nad 2000,-Kč............................................. ZDARMA

Dobírka ......................... 30,- Kč (při hodnotě nákupu do 2.000,- Kč)

Zásilka je pojištěna ve výši hodnoty objednávky a obvykle bývá doručena do druhého dne od jejího odeslání.

7. Převzetí zboží při přijetí zásilky a přijetí poškozené zásilky
Kupující je povinen dodané zboží bezprostředně po jejich převzetí prohlédnout a zkontrolovat neporušenost obalu.

Doprava Českou poštou
Kupující je povinen bez odkladu překontrolovat obsah zásilky. V případě poškození zboží během přepravy je nutné uplatnit reklamaci na kterékoliv pobočce České pošty ve lhůtě do 2 pracovních dnů od převzetí předložením zásilky ve stavu, v jakém byla dodána. Česká pošta nepřijme reklamaci, pokud byla reklamovaná závada patrná už při dodání. Je důležité zachovat zásilku v původním stavu včetně obalů a výplní.

Pokud je zásilka zjevně a výrazně poškozená již při dodání, odmítněte přebrání.

8. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží
Kupující má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

Adresa pro doručení zboží:
Energy centrum Olomouc, Dolní náměstí 16, 772 00 Olomouc

Vrácené zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty. Ve vlastním zájmu zašle kupující zboží zpět jako pojištěnou zásilku a zvolí vhodný obal, jelikož prodejce neručí za případnou ztrátu či poškození zásilky při přepravě.

O vrácení zboží zpět, vždy prosím předem informujte na email [email protected].

Vracené zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužité, nepoškozené a neopotřebené a v původním obalu, který nesmí být poškozen.

Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, vždy snížené o náklady za dopravu a balné.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby odeslání zboží kupujícímu je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, adresa elektronické pošty.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace objednávky a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené v e-shopu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

Stránky energycentrum.cz používají cookies a další technologie pro zjednodušení a zpříjemnění vašeho nakupování.
Setrváváním na stránkách souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací